Хей, момиче!
Радваме се, че си тук.

Няма какво да се чудиш – създай своя любим Baileys момент
и спечели луксозен миксер или карта за шопинг.

Луксозен миксер Карта за шопинг

 

Имаш ли навършени 18 години?

Съжаляваме, Вашата възраст не Ви позволява да продължите.

Общи условия
Консумирайте отговорно

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Моят Baileys Момент?“

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Моят Бейлис момент ?", която е организирана от “Авенди” ООД, ЕИК 130591250 и „НОУ УЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200217229, („Организатори"). Общите условия са публикувани на страницата https://www.mybaileysmoment.com/

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта „Моят Бейлис момент се провежда на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/ в периода от 27.11.2017 г. до 23:59ч. на 03.01.2018. („Период на играта") на територията на Република България.

2. В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години, които са споделили резултата си в своя Фейсбук профил и са се регистрирали успешно в интернет страницата на Baileys https://www.mybaileysmoment.com/ в периода на играта. Участието в играта не изисква покупка.

3. Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.

II. Участие и механика

За да участват в играта, участниците следва да посетят страницата на Baileys https://www.mybaileysmoment.com/ и да преминат през петте етапа на играта: С кого си?, Къде се намираш?, Избери десерт с Baileys, Сподели своя резултат в профила си във Фейсбук и се регистрират успешно като попълнят коректно всички полета от формата за регистрация с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с Общите условия на играта в срок до 23:59ч. на 03.01.2018.

IIІ. Определяне на победителите

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в т. 2 и 3 на раздел І, участват в жребий за наградите – Планетарен миксер Kitchenaid Artisan и ваучер под формата на шопинг карта на стойност 200 лв.

1. Жребият ще се проведе в присъствието на нотариус

ІV. Награди, получаване на наградите

1. Всеки от участниците, които са обявени за печеливши по реда на т. IIІ от настоящите Общи условия („Победители”), има право да получи спечелената награда.

2. Наградата за всеки един от изтеглените победители в играта е по 1 брой.

3. Победителите ще бъдат обявени в специална секция „Победители“ в страницата https://www.mybaileysmoment.com/ на 04.01.2018

4. Печеливш Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

5. С приемането на настоящите Правила, Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. Наградите се доставят от куриер на печелившите Участници на посочен от тях адрес.

7. Наградите се доставят в срок от 45 календарни дни след изтегляне на победителя.

8. Организаторът не носи отговорност за непълно или некоректно попълнени данни за доставка

V. Промени в Общите условия

1. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.

2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на https://www.mybaileysmoment.com/ на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

3. Организаторите прекратяват участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организаторите, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

4. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

5. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на Играта, след публикуване на съобщение за това на https://www.mybaileysmoment.com/

VI. Права върху интелектуална собственост. Публичност

1. Всички Участници, с регистрацията си за участие, се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организаторите за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет и Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организаторите, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.Материалите, публикувани на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/ , са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/, са собственост на Организатора и/или на други лица. Строго се забранява използването от страна на Участниците, на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези Условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Материалите, предмет на играта, се предоставят само за законни цели. Уведомяваме ви също, че правопритежателите, настойчиво ще отстояват своите права върху интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

2. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само регистрирани, съгласно настоящите правила Участници.

VII. Ограничаване на отговорността

1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

4. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

5. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VІІІ. Временни санкции

1. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.

2. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

ІX. Обезщетения

1. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Защита на личните данни

1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторите.

2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

3. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

4. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

6. Организаторите имат право да ползват събраната информация, за да предлагат свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да правят запитвания по най-различни въпроси, да провеждат анкети и други.

7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.

8.Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта
  • други, посочени в закона случаи.

8. Информацията по предходната точка може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

9. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

ХI. Други условия

1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

7. В играта нямат право да участват служители на „Авенди” ООД, „Ноу Уей“ ЕООД и членове на техните семейства.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 27.11.2017 г.

Дата: 24.11.2017

© Baileys. Всички права запазени.