СЪЗДАЙ СВОЯ СЪВЪРШЕН КЪПКЕЙК С BAILEYS

Добре дошла!

Знаем, че нямаш търпение да създадеш своя къпкейк с Baileys,
но нека първо ти кажем какви са наградите – ако си една от късметлийките,
може да спечелиш елегантно кресло или супер сладко огледало!

Елегантно кресло Супер сладко огледало

 

Имаш ли навършени 18 години?

Съжаляваме, Вашата възраст не Ви позволява да продължите.

Общи условия
Консумирайте отговорно

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Моят Къпкейк с Baileys", която е организирана от “Авенди” ООД, ЕИК 130591250 и „НОУ УЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200217229, („Организатори"). Общите условия са публикувани на страницата https://www.mybaileysmoment.com/

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта „Моят Къпкейк с Baileys” момент се провежда на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/  в периода от 22.02.2018 г. до 23:59ч. на 05.04.2018. („Период на играта") на територията на Република България.

2. В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години, които са споделили резултата си в своя Фейсбук профил и са се регистрирали успешно в интернет страницата на Baileys https://www.mybaileysmoment.com/ в периода на играта. Участието в играта не изисква покупка.

3. Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.

II. Участие и механика

За да участват в играта, участниците следва да посетят страницата на Baileys https://www.mybaileysmoment.com/ и да преминат през петте етапа на играта: С какъв вкус е основата?, Каква е глазурата?, Кой топинг избираш?, Сподели своя резултат в профила си във Фейсбук и се регистрират успешно като попълнят коректно всички полета от формата за регистрация с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с Общите условия на играта в срок до 23:59ч. на 05.04.2018.

IIІ. Определяне на победителите

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в т. 2 и 3 на раздел І, участват в жребий за наградите – Фотьойл MONDO и огледало.

1. Жребият ще се проведе в присъствието на нотариус.

ІV. Награди, получаване на наградите

1. Всеки от участниците, които са обявени за печеливши по реда на т. IIІ от настоящите Общи условия („Победители”), има право да получи спечелената награда.

2. Наградата за всеки един от изтеглените победители в играта е  по 1 брой.

3. Победителите ще бъдат обявени в специална секция „Победители“ в страницата https://www.mybaileysmoment.com/ на 09.04.2018г.

4. Печеливш Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

5. С приемането на настоящите Правила, Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. Наградите се доставят от куриер на печелившите Участници на посочен от тях адрес.

7. Организаторът не носи отговорност за непълно или некоректно попълнени данни за доставка.

8. В случай че в рамките на 3 дни след изтеглянето и обявяването на печеливш участник, не може да бъде осъществена връзка с него, наградата се дава на последващо изтеглен и обявен за печеливш участник , като условията за избор и получаване на наградата ще бъдат същите, както за първоначално изтеглените печеливши. Организаторите не носят отговорност за непълен, некоректен или несъществуващ адрес на доставка, предоставен от победителя.

9. Наградата ще бъде доставена безплатно до печелившия участник, чрез куриер, до 45 календарни дни от изтегляне на победителя. Наградата може да бъде получена само от спечелилия, след представяне на лична карта и подписване на приемо-предавателен протокол за получаването й. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че получава наградата от името на печелившия. Наградата се доставя само веднъж и само до адреса, посочен от победителя. При отсъствие на печелившия участник и липса на лице, което писмено да удостовери, че приема наградата от името на печелившия., ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена.

V. Промени в Общите условия

1. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.

2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на https://www.mybaileysmoment.com/ на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им. 

3. Организаторите прекратяват участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организаторите, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

4. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

5. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на Играта, след публикуване на съобщение за това наhttps://www.mybaileysmoment.com/

VI. Права върху интелектуална собственост. Публичност      

1. Всички Участници, с регистрацията си за участие, се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организаторите за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет и Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организаторите, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.Материалите, публикувани на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/ , са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет страницата https://www.mybaileysmoment.com/, са собственост на Организатора и/или на други лица. Строго се забранява използването от страна на Участниците, на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези Условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Материалите, предмет на играта, се предоставят само за законни цели. Уведомяваме ви също, че правопритежателите, настойчиво ще отстояват своите права върху интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

2. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само регистрирани, съгласно настоящите правила Участници.

VII. Ограничаване на отговорността

1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

4. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

5. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VІІІ. Временни санкции

1. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.

2. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

3.  Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

ІX. Обезщетения

1. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Защита на личните данни

1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторите.

2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

3. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

4. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

5.  Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

6. Организаторите имат право да ползват събраната информация, за да предлагат свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да правят запитвания по най-различни въпроси, да провеждат анкети и други.

7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.

8. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта;
 • други, посочени в закона случаи.

9. Информацията по предходната точка може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

10. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

ХI. Други условия

1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

7. В играта нямат право да участват служители на „Авенди” ООД, „Ноу Уей“ ЕООД и членове на техните семейства.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 22.02.2018 г.
Дата: 13.02.2018

 © Baileys. Всички права запазени.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“ НА DIAGEO

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ предоставя общ преглед на пълната ни Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ (вижте раздел 1 за повече информация). Обобщава важна информация относно това как събираме, използваме и обменяме събраната лична информация. Декларацията за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се отнася до личната информация, събирана от нас или от името на дружество от групата дружества на Diageo. Diageo plc е световният лидер в производството на висококачествени напитки.

1.   Въведение

 • Вижте раздел 1 за повече информация за Diageo plc.

 2.   Навършили ли сте възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол?                   

 • Не ни предоставяйте Вашата лична информация, ако не сте навършили възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол.
 • Ако преценим, че не сте навършили тази възраст, ще положим всички разумни усилия, за да изтрием личната Ви информация от нашите архиви. 

 3.   За каква информация се отнася настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“?

 • Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се отнася за лична информация, събирана от (и от името на) дружествата на Diageo във връзка с маркетинга и продажбите на техните продукти.
 • Събираме личната информация, която сте решили да ни предоставите, както онлайн, така и офлайн. Тази информация обхваща данните, които предоставяте при регистрацията си в нашите уебсайтове, осъществяването на връзка с нас, попълването на анкети или проучвания, участие в състезания и публикуване на информация в публичните секции на нашите уебсайтове, както и чрез приложения и фирмените страници на Diageo на платформи на трети страни (напр. социални медийни платформи) и приложения, използвани чрез нашите уебсайтове и платформи на трети страни („Сайтове на Diageo“).
 • Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се отнася и за предложения и реклами на продукти и услуги на Diageo, които може да получите от Diageo или доставчик на услуги от името на Diageo на уебсайтове, платформи и приложения на трети страни („Сайтове на трети страни“). Съответните сайтове на трети страни могат да имат свои собствени политики и условия за поверителност на личните данни и „бисквитки“, за които Diageo не носи отговорност. Моля, прочетете политиките и условията за поверителност на личните данни и „бисквитки“ на съответните сайтове на трети страни, преди да ги използвате.
 • Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се отнася и за лична информация, която е възможно да получим за Вас от други законни източници на данни на трети страни, включително информация от търговски и/или обществено достъпни източници, напр. агрегатори на данни, публични бази данни и социални медийни платформи на трети страни.
 • Вижте раздел 5 за подробности относно видовете лична информация, която можем да събираме от тези източници.

4.   Какво представлява личната информация?                        

 • Личната информация представлява информация за физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, съгласно определението на действащото законодателство.

 5.   Събиране и използване на лична информация от Diageo 

 • Нашите потребители са основният фактор на дейността ни като водещ производител на висококачествени напитки. Събираме лични данни за Вас, за да можем да се свързваме с Вас, когато е необходимо, да Ви предоставяме нашите продукти и услуги, да разбираме по-добре Вашата потребителска практическа работа до извършването на покупка, както и да анализираме общите тенденции сред нашите потребители, като във всеки отделен случай имаме за цел непрекъснато да подобряваме качеството на предлагане, независимо дали става въпрос за съдържание или за нашите услуги или продукти.
 • Информацията, която можем да събираме (в зависимост от контекста) от Вас на уебсайтовете на Diageo, ако решите да я предоставите, включва Вашето:
  • име
  • информация за връзка (може да включва: адрес, имейл адрес, потребителско име, телефон)
  • информация за покупка (информация за кредитна карта или друга платежна информация, адрес за доставка)
  • потвърждение на датата Ви на раждане, което установява, че сте навършили възрастта, на която имате право да закупувате алкохол
  • пол
  • генерирано от потребителя съдържание, публикации и друго съдържание, което предоставяте на сайтовете на Diageo
  • друга доброволно предоставена ни от Вас лична информация
 • Когато използвате този и други сайтове на Diageo (включително чрез сърфиране в тези сайтове), част от информацията за Вашето посещение се записва автоматично, напр. страниците, които сте разглеждали, Вашият IP адрес и датата и часът на Вашето посещение. Също така събираме информация чрез използването на „бисквитки“ (вижте раздел 6 по-долу за повече информация).
 • Информацията, която събираме от други източници, включва:
  • име
  • информация за връзка (физически адрес) или географско местоположение
  • възраст (или възрастова група)
  • навици за пазаруване
  • предпочитания и информация за начина Ви на живот, напр. Вашите хобита и интереси
  • обществено достъпна информация, напр. генерирано от потребителите съдържание, блогове, публикации, потребителско име или идентификация в социални медии, профилна снимка в социалните медии – във всеки отделен случай съгласно допустимото от закона.
 • Цялата информация, която събираме, може да бъде обединена, което ни помага да подобряваме нашите продукти, услуги и комуникация с Вас.
 • Имайте предвид, че ако споделяте свои дейности на социални медийни платформи на трети страни, за тях ще се прилагат политиките за поверителност на личните данни и „бисквитки“ на съответните платформи.
 • С използването на този уебсайт, Вие се съгласявате с начина, по който използваме съответната информация, както е посочено в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“.
 • Ако не приемате тези условя, моля, не ни предоставяйте съответната информация и не използвайте сайтовете на Diageo или ни уведомете за Вашите възражения, като използвате данните за връзка по-долу.

 6.   Използването на „бисквитки“ на нашите уебсайтове

Използваме „бисквитки“, за да гарантираме, че ще получите най-доброто представяне на информацията на нашия уебсайт, на нашите страници в социалните медии, както и за да подобрим нашата реклама. Използването на всички „бисквитки“ се определя от условията от настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ и действащите законови и подзаконови нормативни актове. Също така събираме информация, прилагайки стандартни интернет технологии, напр. прозрачни GIF файлове („clear gifs“) (известни още като „пиксели“,„уеб бъгс“ („web bugs”) или „уеб маяци“ („web beacons“)).

Автоматично събираната информация може да включва:

 • „Бисквитките“ на уебсайта ни помагат да събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашия сайт, включително за вида на браузъра и устройството, което използвате, кои уебстраници на Diageo сте посетили, кои уебсайтове сте посетили, преди да влезете в сайта на Diageo, както и Вашия IP адрес. Забележка: споделяме информацията относно използването на сайта с доверени трети страни на Diageo (напр. рекламодатели, рекламни агенции, рекламни мрежи и др.), за да Ви предложим персонализирано съдържание, включително по-подходящи реклами на продукти или услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Съответните трети страни е възможно да настройват свои „бисквитки“ на Вашето устройство, за да помогнат на Diageo да Ви предоставя персонализирано съдържание и реклама, когато посещавате сайтовете на Diageo или на съответните трети страни.
 • „Бисквитки“ на социалните медии и реклами на трети страни, които предлагат на нашите потребители функции на социалните медии (напр. използването на Вашия вход в социалните медии за вход в нашия уебсайт) и ни дават възможност да Ви показваме реклами, които е по-вероятно да представляват интерес за Вас. Събираната информация в социалните медии включва Вашето: потребителско име или идентификация, профилна снимка в социалната медия, възраст, пол и друга информация, която сте решили да споделите при използването на уебсайтовете на съответните трети страни, напр. когато използвате бутона „Харесвам“ във Facebook или „препубликуване“ в Twitter.
 • За повече информация за това как използваме „бисквитките“, моля, вижте раздел 6.

Ако продължите без да промените Вашите настройки, приемаме, че сте съгласни с начина на използване на „бисквитки“ съгласно настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“. Ако не приемете използването на „бисквитки“, моля, вижте раздели 12 и 13, за да разберете как да деактивирате „бисквитките“.

7.   Използване на IP адреси

Когато Вашият уеб браузър или имейл приложение изиска уебстраница или електронна поща от друг компютър в интернет, той автоматично изпраща на този компютър адреса, на който трябва да бъде изпратена информацията. Това се нарича „IP адресът“ на Вашия компютър („IP“ е съкращение от „интернет протокол“ на английски език). За повечето потребители, които влизат в интернет чрез доставчик на комутируеми интернет услуги (I6P), IP адресът е различен всеки път, когато влизате в интернет. Ние не съхраняваме IP адресите в централна база данни. Те само се записват в лог файлове, така че не се свързват с конкретен профил.

 IP адресите могат да се използват за различни цели, сред които:

 • Идентифициране на страната на достъп на съответното лице.
 • Подпомагане на нашия външен доставчик на услуги да управлява географското IP местоположение (GEO IP Location), чрез което IP адресите се свързват географски със съответните държави.
 • Диагностициране на проблеми в обслужването или технологиите, за които съобщават нашите потребители или инженери, свързани с IP адресите, управлявани от дадена уеб компания или доставчик на интернет услуги.
 • Изпращане на най-подходящите реклами, въз основа на географския район или информацията, получена от Вашия IP адрес. Много IP адреси обикновено се свързват с доставчици на интернет услуги, университети или големи корпорации в определени райони или населени места. Обобщената информация, получена от IP адресите, може да бъде предоставена и на рекламодатели.
 • Изчисляване на общия брой потребители, които посещават нашите уебсайтове от конкретни страни или региони по света.
 • Подпомагане на външни рекламодатели да проследяват ефективността на промоциите, които провеждат на нашия уебсайт, посещенията и реализираната търговия на уебсайтовете на трети страни.
 • Помощ за установяване кои потребители имат привилегирован достъп до определено съдържание, което сме качили на нашия уебсайт.
 • Установяване дали IP адресът се отнася до човек или машина („бот“ или „уеб робот“) като част от решение за проверка на рекламите, което ни позволява да следим нашите цифрови реклами с оглед на мерките за безопасност на марката, рекламни измами и видимост.

8.   Използване на лична информация

 • Ще използваме личната информация, която събираме, само: за нашите законни бизнес интереси, включително да подобряваме Вашия потребителски опит с нашите продукти и услуги, да Ви предоставяме поискана от Вас конкретна информация и услуги, както и допълнителна информация и услуги, които могат да представляват интерес за Вас.

 9.   Разкриване на лична информация

 • Може да включва предоставяне на Вашата лична информация на дружества извън групата дружества на Diageo, които предоставят услуги на дружествата на Diageo и на определени други трети страни, но само когато разполагат с достатъчна защита за съхранение и сигурно опазване на Вашата лична информация, и, в определени случаи, само когато сте дали съгласието си.
 • В някои случаи това може да включва предаване на Вашата лична информация в други държави (включително Обединеното кралство, САЩ, Канада и други държави от и извън Европейското икономическо пространство), където дружества от и извън групата на Diageo или други трети страни извършват дейността си и обработват Вашата лична информация. В степента, в която споделяме Вашата лична информация с доставчик на услуги, ние се ангажираме да го правим, само ако сме сключили писмено споразумение със съответната страна и същата страна се съгласява да спазва нашите стандарти за поверителност, описани в настоящата декларация за поверителност на личните данни.
 • Предоставяйки ни лична информация, Вие разбирате напълно и давате ясното си съгласие за нейното използване и предоставяне съгласно посоченото в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ и нашата пълна Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“.

 10.   Информация, която публикувате в публичните секции на нашия уебсайт и на нашите страници в социалните медии

 • Информацията, която публикувате във или чрез публичните секции на уебсайта (напр. чат стаи, бюлетини и дискусионни групи) и на нашите страници в социалните медии (напр. на нашите страници във Facebook и Twitter) представлява публично достъпна информация, която е общодостъпна и може да се събира и използва от други лица. Моля, бъдете внимателни и не разкривайте никаква лична информация, тъй като не можем да контролираме по какъв начин останалите потребители могат впоследствие да използват Вашата информация. Подобно използване от други лица може да бъде в нарушение на нашата Декларация за поверителност и законодателството и може да Ви изложи на риск. Ние не носим отговорност за Вашите публикации, съдържащи лична информация.

11.   Сигурност

 • Ние се отнасяме сериозно към сигурността и вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме целесъобразни технологични и организационни процедури за защита на събираната от нас информация.
 • За съжаление, преносът на данни в интернет или чрез системите за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основания да смятате, че е нарушена сигурността на взаимодействието Ви с нас (напр. ако смятате, че е компрометирана сигурността на някой от Вашите профили в нашия уебсайт), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу.

Не можем да контролираме поверителността на съобщенията, които са в процес на доставяне до нас. Препоръчваме Ви да не помествате поверителна, фирмена или чувствителна информация в подобни съобщения. Вижте раздел 16 за повече информация.

12.   Отказ от абонамент, достъп, въпроси и допълнителна информация      

 • По Ваша молба и когато това се изисква по закон, ние се задължаваме да потвърждаваме, обменяме и/или актуализираме Вашата лична информация, с която разполагаме. Същевременно, с цел да защитим поверителността на личните Ви данни, първо може да е необходимо да потвърдим Вашата самоличност.
 • Можете да подадете молба за отказ от абонамент по всяко време, за да спрете да получавате съобщения за директен маркетинг.
 • Ако желаете да се откажете от абонамента за съобщения от Diageo или за марките на Diageo, моля, свържете се с нас на адрес: Privacy.Queries@diageo.com
 • Вижте раздел 17 за повече информация за възможностите, с които разполагате.

13.   Период на съхранение

Съхраняваме Вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни, освен ако законът не изисква или разрешава по-дълъг срок.  

14.   Връзка с нас                             

Ако имате някакви коментари, въпроси или оплаквания във връзка със събирането или използването на лична информация от нас, моля, свържете се с нас по:

 • Пощата: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ
 • Електронната поща: Privacy.Queries@diageo.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“

1.   Въведение

Този уебсайт се администрира от член на групата дружества на Diageo, основната холдингова компания на която е Diageo plc (регистрирана в Англия и Уелс под дружествен номер 23307, с адрес на управление: Лейксайд Драйв, Лондон, NW10 7HQ, Обединено кралство).

Всички позовавания на „наш“, „нас“, „ние“ или „дружеството“ в рамките на настоящата декларация и в декларацията за участие се отнасят до Diageo plc и неговите дъщерни, свързани и/или асоциирани предприятия, в зависимост от случая.

Ние се стремим да опазваме поверителността на Вашите лични данни. Изготвили сме настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, за да Ви помогнем да разберете по какъв начин можем да използваме личната информация, която получаваме от Вас. Предоставяйки ни Вашата лична информация, Вие потвърждавате, че приемате нашата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ и давате съгласието си да събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация, както е описано в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“. Ако не приемате настоящата декларация, моля, не ни предоставяйте Вашите лични данни. Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ е включена във и представлява неделима част на Условията за използване, които се прилагат за използването на уебсайта като цяло. Задължаваме се да използваме Вашата информация само за целите, указани по-долу.

Възможно е да се наложи периодичното актуализиране на настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“. Препоръчваме Ви да проверявате тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте се запознали с най-актуалната версия.

Измененията в Декларацията за поверителност на личните данни и „бисквитки“ са изброени тук:

Дата на последна редакция: м. Март 2017 г.

Описание на съществените изменения:

Раздел 3 – Описание на личната информация

Раздел 4 – Описание на метода на събиране на лична информация

Раздел 5 – Използване на IP адреса

Раздел 6 – Използване на „бисквитки“ и прозрачни GIF-файлове („clear gifs“)

Раздел 14 – Описание на начина на използване на личната информация

Раздел 15 – Описание на начина на обмен на личната информация

Раздел 16 – Публикуване на информация в публични форуми

Раздел 20 – Промени в предпочитанията Ви за поверителност

Раздел 21 – Описание на използването на връзки, препратки, интерфейси и форма на съдържанието на сайтове на трети страни

2.   Възраст, на която е позволено закупуването на алкохол

Не трябва да ни предоставяте Вашата лична информация, ако не сте навършили възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол в рамките на юрисдикцията, в която пребивавате, и (ако е различна) в рамките на юрисдикцията, от която влизате в сайта. Нямаме намерение да събираме лична информация от физически лица, ненавършили възрастта, на която е позволено да закупуват алкохол, както и да продаваме алкохолни напитки на лица под тази възраст. Ако бъдем уведомени или преценим, че дадено лице, ненавършило възрастта, на която е позволено да закупува алкохол, ни е предоставило лична информация, ще положим всички разумни усилия, за да изтрием тази лична информация от нашите архиви или да обозначим съответната лична информация и (в степента, позволена от закона) да я съхраним с единствената цел да гарантираме, че повече няма да се използва.

3.   Какво представлява личната информация?

Личната информация представлява информация за физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, съгласно определението на действащото законодателство. Под „лична информация“ имаме предвид имена, адреси, имейл адреси, платежна информация и всяка друга доброволно предоставена от Вас лична информация, напр. при участие в състезание, попълване на онлайн анкети или предоставяне на данни за кредитни карта при извършване на покупка от нас. Също така събираме автоматично лична информация, когато сърфирате в този уебсайт, напр. данни за Вашия IP адрес и за страниците, които сте посетили.

4.   Събиране на лична информация

Вие решавате дали да ни предоставите лична информация. В определени случаи можем да Ви дадем възможност да изберете дали бихте искали да получавате информация от нас или от доверени трети страни (напр. като изберете дали да приемете или откажете да получавате специални промоционални предложения). В някои случаи нямате възможност за отказ, например когато изпълняваме задълженията си съгласно договорни отношения с Вас, изпълняваме поискана от Вас транзакция или ако това се изисква от закона.

Можете да решите да ни предоставите лична информация, ако например: се свържете с нас със запитване; се регистрирате на уебсайта; препращате продукт на приятел; извършвате покупка на продукт; попълвате анкета или друг формуляр, в който е необходимо въвеждането на лична информация; искате от нас да Ви предоставим информация; участвате в състезание; публикувате информация в публичните секции на уебсайта; или се възползвате от дадена промоция. В допълнение на това, можем да събираме лична информация за Вас и от други законни източници на данни на трети страни, включително информация от търговски и/или обществено достъпни източници, напр. агрегатори на данни, публични бази данни и социални медийни платформи на трети страни. Личната информация, която можем да събираме от тези източници, може да включва: име, географско местоположение, възраст, навици за пазаруване, генерирано от потребителите съдържание (напр. блогове и публикации в социални медии), потребителско име или идентификация в социалните медии, профилна снимка в социалните медии и друга профилна информация в социалните медии (напр. брой последователи), във всички случаи в рамките на допустимото от закона.

Предоставяйки ни лична информация, Вие разбирате напълно и давате ясното си съгласие за нейното предаване, събиране и обработване в други държави или територии. Всяко подобно предаване и обработване на информацията от наша страна се извършва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“.

5.   IP адреси

Когато Вашият уеб браузър или имейл приложение изиска уебстраница или електронна поща от друг компютър в интернет, той автоматично изпраща на този компютър адреса, на който трябва да бъде изпратена информацията. Това се нарича „IP адресът“ на Вашия компютър („IP“ е съкращение от „интернет протокол“ на английски език). За повечето потребители, които влизат в интернет чрез доставчик на комутируеми интернет услуги (ISP), IP адресът е различен всеки път, когато влизате в интернет. Получаваме IP адресите от всички потребители, тъй като тази информация се докладва автоматично от Вашия браузър всеки път, когато разглеждате дадена интернет страница. Ние не съхраняваме IP адресите в централна база данни. Те само се записват в лог файлове, така че не се свързват с конкретен профил.

IP адресите могат да се използват за различни цели, сред които:

 • Идентифициране на страната на достъп на съответното лице.
 • Подпомагане на нашия външен доставчик на услуги да управлява географското IP местоположение (GEO IP Location), чрез което IP адресите се свързват географски със съответните държави.
 • Диагностициране на проблеми в обслужването или технологиите, за които съобщават нашите потребители или инженери, свързани с IP адресите, управлявани от дадена уеб компания или доставчик на интернет услуги.
 • Изпращане на най-подходящите реклами, въз основа на географския район или информацията, получена от Вашия IP адрес. Много IP адреси обикновено се свързват с доставчици на интернет услуги, университети или големи корпорации в определени райони или населени места. Обобщената информация, получена от IP адресите, може да бъде предоставена и на рекламодатели.
 • Изчисляване на общия брой потребители, които посещават нашите уебсайтове от конкретни страни или региони по света.
 • Подпомагане на външни рекламодатели да проследяват ефективността на промоциите, които провеждат на нашия уебсайт, посещенията и реализираната търговия на уебсайтовете на трети страни.
 • Помощ за установяване кои потребители имат привилегирован достъп до определено съдържание, което сме качили на нашия уебсайт.
 • Установяване дали IP адресът се отнася до човек или машина („бот“ или „уеб робот“) като част от решение за проверка на рекламите, което ни позволява да следим нашите цифрови реклами с оглед на мерките за безопасност на марката, рекламни измами и видимост.

6.   „Бисквитки“

Като много други уебсайтове, ние използваме „бисквитки“, които ни помагат да събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашите уебсайтове. Настоящата декларация предоставя информация за това как използваме „бисквитките“ и как можете да ги контролирате. С използването на настоящия уебсайт, Вие се съгласявате с начина на използване на „бисквитки“ съгласно настоящата декларация. Ако не приемате използването на „бисквитките“, моля, прочетете раздел „Как да деактивирам/активирам използването на „бисквитки“?“ по-долу за допълнителни инструкции.

„Бисквитката“ представлява текстов низ от информация, който се изпраща от уебсайта към файла за „бисквитки“ на браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, за да може уебсайтът да проследява уникалните посещения, да разпознава завърналите се посетители и да запомня предпочитанията на съответния посетител. „Бисквитката“ обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратена „бисквитката“, „живота“ на „бисквитката“, както и нейната величина, обикновено произволно генериран уникален номер. „Бисквитките“ са полезни, защото позволяват на уебсайтовете да разпознават устройството на потребителя.

„Бисквитките“ имат различни функции, напр. като Ви позволяват да навигирате ефективно между страниците, запомнят Вашите предпочитания и като цяло подобряват начина на работа на потребителя. Също така гарантират, че рекламите, които виждате онлайн, са съобразени в по-голяма степен с Вас и Вашите интереси. Можете да намерите допълнителна информация за нашите „бисквитки“ на адрес: www.allaboutcookies.org.

7.   Какви видове „бисквитки“ се използват на този уебсайт?

Използваме две големи категории „бисквитки“:

 • Собствени „бисквитки“, които Ви изпращаме директно на Вашия компютър.
 • „Бисквитки“ на трети страни, които Ви изпраща трета страна от наше име. Използваме „бисквитки“ на трети страни, които ни помагат да анализираме нашите уебсайтове и начина им на използване и позволяват предлагането на персонализирани реклами.

 8.   За какво използваме „бисквитките“? 

Категория 1: Задължителни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да можете да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функционалности, напр. влизане в секциите му със защитен достъп. Без тези „бисквитки“ не могат да се извършват заявени от Вас услуги, напр. потребителска кошница или електронно фактуриране.

9.   Какъв тип задължителни „бисквитки“ използваме на нашия уебсайт?

Като пример за задължителни „бисквитки“, които можем да използваме на този уебсайт, са „бисквитки“ за управление на съдържанието, необходими на сайта, за да може да работи системата за управление на съдържанието, както и „бисквитките“ за шаблонни предпочитания, които са необходими за мобилни сайтове и които дават възможност на уебсайта да изглежда и да се възприема по желания начин.

Можем да използваме и плъгини и „бисквитки“ за споделяне в социалните мрежи. Плъгинът за споделяне в социалните мрежи работи като осъществява връзка между Вас и уебсайтовете на социалните мрежи, напр. Facebook и Twitter, и позволява да се извършва взаимодействие между Вашата дейност на уебсайтовете на социалните мрежи и нашия уебсайт по Ваше нареждане. Например, когато използвате потребителското име и паролата си във Facebook за влизане в нашия уебсайт и когато използвате бутоните „Харесвам“ и „Споделям “ на Facebook в нашия сайт. „Бисквитките“ за споделяне в социалните мрежи се използват за запомняне, че сте влезли в нашия уебсайт.

Категория 2: „Бисквитки“ за ефективност

Тези „бисквитки“ събират информация за това как посетителите използват даден уебсайт, напр. кои страници посещават най-често, както и дали са получили съобщения за грешки на съответните страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която установява самоличността на посетителя. Цялата информация, която събират тези „бисквитки“, се обобщава, затова остава анонимна. Тази информация се използва само с цел подобряване на начина на функциониране на уебсайта.

10.   Какъв вид „бисквитки“ за ефективност използваме на нашия уебсайт?

Използваме „Google Анализ“ и „Adobe Анализ“ като помощни средства за анализ на начина на използване на уебсайта. Този аналитичен инструмент използва „бисквитки“ за събиране на стандартна информация от регистрите в интернет и информация за поведението на потребителите в анонимна и обобщена форма. Информацията за това как използвате уебсайта и кой е Вашият IP адрес се изпраща на Google и Adobe, след което ние я използваме, за да извършим оценка на това как посетителите използват уебсайта, да се изготвят статистически доклади за дейността на уебсайта и да се създаде обобщен профил на посетителите, използвайки демографските данни и интересите чрез „Google Анализ“. Също така използваме функционалността за докладване на рекламните импресии Google Display Network Impression Reporting, за да разберем кои реклами, които поставяме на други уебсайтове в мрежата Google Display Network, се справят по-добре в привличането на посетители към нашия уебсайт. Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от „Google Анализ“ във всички уебсайтове, посетете: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от „Adobe Анализ“ във всички уебсайтове, посетете: http://diageogreatbritainltd.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?popup=1. За информация как да изтриете „бисквитките“ за ефективност, вижте раздел 12.

Категория 3: Функционални „бисквитки“

Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайта да запомни направения от Вас избор (напр. Вашето потребителско име, език или регион, в който се намирате) и да Ви предоставя подобрени и по-персонализирани функционалности. Например уебсайтът може да Ви представи прогнозата за времето или информация за пътната обстановка във Вашия район, като съхрани в „бисквитка“ информацията за региона, в който се намирате в момента. Тези „бисквитки“ могат да се използват, за да запомнят промените, които вече сте направили в размера на текста, шрифтовете и други части на уебстраниците, които можете да персонализирате. Те могат също да се използват за предоставяне на услуги, които сте поискали, напр. гледане на видео или публикуване на коментар в блог. Информацията, която се събира от тези „бисквитки“, може да се представи анонимно, и те не могат да проследяват Вашата дейност при сърфиране в други уебсайтове.

11.   Какъв вид функционални „бисквитки“ използваме на нашия уебсайт?

С Ваше съгласие можем да поставим „бисквитка“, за да запомним Вашите предпочитания („бисквитка“ за предпочитания), така че да не е необходимо да въвеждате повторно Вашите данни (предпочитания за страна/възраст и език) на началната страница. Тази функционалност не е подходяща, ако споделяте компютъра си с други хора. Срокът на действие на тази „бисквитка“ изтича автоматично след 12 месеца.

Също така можем да използваме „бисквитки“ за сесия. Те представляват временни „бисквитки“, които помагат на потребителя в рамките на посещението му на уебсайта и запомнят избраните от него предпочитания в рамките на конкретната сесия. Тези „бисквитки“ се изтриват в момента, в който излезете от сайта.

Категория 4: Целеви „бисквитки“ или рекламни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ се използват за представяне на реклами, които са съобразени с Вас и Вашите предпочитания. Те се използват и за ограничаване на честотата, с която ще виждате определена реклама, а също и спомагат за измерване на ефективността на рекламната кампания. Обикновено се поставят от рекламни мрежи с разрешението на администратора на уебсайта. Те помнят, че сте посетили даден уебсайт и тази информация се споделя с други организации, напр. с рекламодатели. Много често целевите или рекламните „бисквитки“ са свързани с функционалните възможности на сайта, предоставени от другата организация. Също така използваме решение за проверка на рекламите чрез избран доставчик на услуги, което ни позволява да следим нашите цифрови реклами с оглед на мерките за безопасност на марката, рекламни измами и видимостта, за да защитим нашата цифрова инвестиция.

12.   Какъв вид целеви или рекламни „бисквитки“ използваме на нашия уебсайт?

Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на съдържание, което е съобразено с Вас и Вашите интереси въз основа на предишното Ви сърфиране в интернет, както и ключовите думи, които можем да получим от URL адресите на уебстраниците, от които сте влезли в нашия уебсайт, Вашия IP адрес и съответната търсачка, която сте използвали, за да достигнете до този уебсайт. Тези „бисквитки“ също така се използват за доставяне на целева реклама до Вас (на нашия уебсайт или когато посещавате уебсайтове на трети страни) или за ограничаване на честотата, с която ще виждате дадена реклама. Те остават на Вашия компютър, освен ако не ги изтриете, като помнят, че вече сте посетили даден уебсайт. Избирайки „Приемам „бисквитките““ в съобщението за „бисквитки“, което се извежда, когато влизате в уебсайта, Вие давате съгласието си да използваме този вид „бисквитки“ с оглед на целевата реклама. За повече информация как да се откажете от тези „бисквитки“, моля, прочетете раздел „Как да се откажа от целева реклама посредством „бисквитки“?“ по-долу. Как да деактивирам/активирам „бисквитките“?

Можете да приемете или откажете „бисквитките“, като промените настройките на Вашия браузър. Имайте предвид обаче, че е възможно да не можете да използвате всички интерактивни функционалности на нашия уебсайт, ако сте деактивирали „бисквитките“.

Има много начини за управление на „бисквитките“. Моля, прочетете инструкциите на Вашия браузър или екрана за „Помощ“, за да научите повече за тези функции. Например в Internet Explorer можете да отидете в раздел „Tools/Internet options/Security and Privacy“ („Инструменти/Интернет опции/Сигурност и поверителност“), за да промените настройките на браузъра спрямо Вашите очаквания. Ако използвате различни компютри на различни места, трябва да се уверите, че сте настроили всички браузъри спрямо Вашите предпочитания за „бисквитките“.

Някои съвременни браузъри разполагат с функционалност, която анализира декларациите за поверителност на личните данни на уебсайтовете и предоставят възможност на потребителя да контролира своите нужди от поверителност на тези данни. Наричат се функционалности на протокол „P3P“ („Privacy Preferences Platform“ („Платформа за предпочитания на поверителност“)).

Можете лесно да изтриете всички „бисквитки“, инсталирани в директорията „Бисквитки“ на Вашия браузър. Например:

Как да изтриете „бисквитките“ в браузъра Google Chrome.

 1. Отворете Google Chrome на Вашия компютър.
 2. Най-горе в дясно натиснете менюто .
 3. Натиснете „Settings  Show advanced settings“ („Настройки“ / „Извеждане на допълнителни настройки“).
 4. В раздел „Privacy“ („Поверителност“) натиснете „Content settings“ („Настройки на съдържанието“).
 5. Под „Cookies" („Бисквитки“) натиснете „All cookies and site data“ („Всички „бисквитки“ и данни за сайта“).
  • За да изтриете всички „бисквитки“, натиснете „Remove all“ („Изтриване на всички“).
  • За да изтриете конкретна „бисквитка“, поставете курсора на мишката върху даден уебсайт, след това натиснете символа , който се появява вдясно.
  • Можете да изберете да изтриете всички „бисквитки“, създадени в рамките на даден времеви период.

Как да изтриете „бисквитките“ в браузъра Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Ако не използвате Microsoft Windows Explorer, трябва да изберете „cookies“ („бисквитки“) от функционалността „Help“ („Помощ“) за информация къде можете да намерите директорията на „бисквитките“.

13.   Как да се откажа от целевата реклама чрез„бисквитки“?

Ако видите, че някоя от нашите реклами разполага с логото  – имате възможност да контролирате дали да получавате този вид реклами. 

Това е иконата AdChoices и е част от Европейския интерактивен съюз за дигитална реклама (EDAA).

Когато натиснете върху иконата, получавате информация за дружествата, които предлагат базирани на интересите реклами на уебсайтовете, които посещавате.

Ще научите как работи, по какъв начин този вид реклама подкрепя безплатното съдържание и за други възможности за избор на поверителността на личните данни.

Ако не желаете да виждате този вид реклами, можете да посетите страницата за избор на потребителите, за да се откажете да получавате реклами от дружествата, които участват в програмата с тази икона.

За повече информация как да управлявате или изтривате целеви/рекламни „бисквитки“, посетете http://www.youradchoices.com/

14.   Използване на лична информация

Можем да използваме личната информация, която сме събрали за Вас, за да предоставяме желани от Вас конкретни услуги, както и да предлагаме допълнителни услуги, които може да представляват интерес за Вас. Например можем да използваме Вашата лична информация по следните начини:

Маркетингови съобщения. Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги, както и за продукти и услуги на нашите дъщерни и свързани предприятия, компанията майка и всички свързани с тях дружества. Имате право да се откажете да получавате допълнителни маркетингови съобщения по всяко време. Можете да се откажете, като се свържете с нас съгласно раздел 10. „Отказ от абонамент, достъп, въпроси и допълнителна информация“ по-долу.

Маркетингов анализ. Можем да използваме Вашата лична информация за вътрешен маркетингов анализ, напр. за оценка на тенденциите сред нашите потребители или какво споделят хората за нашите продукти, за оценка на въздействието на маркетинговите кампании или за измерване на обема на трафика към нашите уебсайтове. Често можем да обобщаваме информацията, когато е възможно, за да не бъде с личен характер.

Оперативни цели. Можем да използваме Вашата лична информация, за да отговаряме на Ваши запитвания и искания, за поддържане на Вашите профили и управление на различни операции, напр. плащания с кредитни карти за стоки, които можете да поръчате от нас или от наши представители или за изпълнението на такива операции (напр. доставка).

Препращане на приятел. Когато ни предоставяте информация за друго лице, напр. когато поискате изпращането на информация на друго лице от някой от нашите уебсайтове, ние се задължаваме да изпратим на съответното лице само информацията, която конкретно сте поискали. Не изпращаме допълнителни съобщения въз основа на предоставената от Вас лична информация за съответното лице. Трябва да потвърдите, че Вашият приятел е навършил възрастта, на която е позволено да закупува алкохол в юрисдикцията, в която се намира, за да можем да изпратим желаната информация.

15.   Разкриване на лична информация

Ние ценим Вашата лична информация и я споделяме само с трети страни, които предоставят адекватна защита на тази информация. Възможно е периодично да разкриваме лична информация на:

a) трети страни, на които сте дали своето съгласие;

b) нашите доставчици на услуги и подизпълнители, включително нашите свързани предприятия, ангажирани да извършват дейност от наше име или да ни предоставят услуги (напр. складова дейност и доставка; маркетинг и реклама; обработка на кредитни карти и данни; проверка на възрастта; проследяване на нашите цифрови реклами за подобряване на безопасността на марката и проверка на рекламите с цел минимизиране на риска от измами и гарантиране на видимостта; разработване на софтуер; хостинг и управление на уебсайтове; информационни технологии и офис услуги; доставчици на юридически, счетоводни, одиторски и други професионални услуги; и други услуги, свързани с нашата дейност), при условие че съответните доставчици на услуги и подизпълнители са сключили писмен договор с нас и не събират, използват или разкриват личната информация за друга цел, освен за изпълнението на съответните задължения от наше име, предоставяне на услуги за нас или по друг изискван от закона начин;

c) трети страни, които по наша разумна преценка предоставят или търсят информацията като Ваш упълномощен или назначен законен представител; или

d) задължаваме се да получим Вашето изрично съгласие, преди да разрешим на трета страна, която не е наше свързано предприятие, да Ви изпраща маркетингова и промоционална информация;

e) физическо или юридическо лице, включително нашите свързани предприятия, в случай на продажба, сливане, вливане, промяна в контрола, прехвърляне на значителен дял активи, финансиране, преустройство или ликвидация, по силата на което прехвърляме, продаваме или предоставяме на съответните трети страни информация относно нашите отношения с Вас, включително, но не само, информация за самоличността, която сте ни предоставили, както и друга информация, отнасяща се до взаимоотношенията Ви с нас; и

f) правоохранителни, правителствени или регулаторни органи или други трети страни в съответствие с приложимото законодателство или когато смятаме, че подобни действия са необходими в съответствие с приложимото законодателство или за да установим, защитим или предпазим нашето дружество и/или други трети страни от грешки, небрежност, нарушаване на договорни задължения, кражба, измама или друга незаконна или вредна дейност, спазване на нашите изисквания за одит и сигурност или проверка на спазването на нашите корпоративни политики, процедури, правни или договорни задължения.

В случаите, в които предоставяме Вашата лична информация на страни извън Европейското икономическо пространство, гарантираме, че се прилага адекватна степен на защита на личните Ви данни.

16.   Публични секции на нашите уебсайтове

Информацията, която публикуваме във или чрез публичните секции на уебсайта (напр. чат стаи, бюлетини, дискусионни групи) и на уебсайтовете на социалните мрежи обикновено е достъпна и може да се събира и използва от други лица, което може да доведе до нежелани съобщения или установяване на друг начин на връзка от други лица. Не трябва да предоставяте лична информация за себе си в публичните (или интерактивните) секции на този уебсайт или на уебсайтовете на социалните мрежи. Тази лична информация не попада в обхвата на настоящата Декларацията за поверителност на личните данни и „бисквитки“.

17.   Сигурност

Ние се отнасяме сериозно към сигурността и вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме целесъобразни физически, технически и организационни процедури за защита на събираната от нас информация Въпреки това не можем да контролираме поверителността на съобщенията, които са в процес на доставяне до нас. Затова Ви препоръчваме да не помествате поверителна, фирмена или чувствителна информация в подобни съобщения.  

За съжаление, преносът на данни в интернет или чрез системите за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основания да смятате, че е нарушена сигурността на взаимодействието Ви с нас (напр. ако смятате, че е компрометирана сигурността на някой от Вашите профили в нашия уебсайт), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу. В малко вероятния случай, че преценим, че сигурността на съхраняваната или контролираната от нас Ваша лична информация е компрометирана, е възможно да се опитаме да Ви уведомим за същото. Ако съответното уведомление е целесъобразно, ние се ангажираме да се опитаме да Ви уведомим своевременно при съответните обстоятелства и, в степента, в която разполагаме с Вашия имейл адрес, е възможно да Ви уведомим по електронната поща.

Припомняме Ви, че съгласно Условията за използване на настоящия уебсайт, които обхващат настоящата Декларация за поверителността на личните данни и „бисквитки“, Вие сте отговорни за спазването на строга поверителност на паролата на Вашия профил, както и за всяка дейност, свързана с Вашия профил и парола. Ваша лична отговорност е да контролирате разпространението и използването на Вашата парола, да контролирате достъпа и използването на Вашия профил и да ни уведомите, когато желаете да закриете профила си. Ние не носим отговорност за евентуални загуби или щети, произтичащи от неспазването на това задължение от Ваша страна.

18.   Отказ от абонамент, достъп, въпроси и допълнителна информация

По Ваша молба и когато законът го изисква от нас, можете да се свържете с нас (като използвате посочената информация по-долу за отказ от абонамент) и ние се задължаваме да потвърдим каква лична информация съхраняваме за Вас, да актуализираме Вашата информация, да изтрием Вашата информация, да изпълним конкретни заявки за отказ (включително заявки, в които преди това сте заявили желание за участие във връзка с използването на Вашата лична информация) и/или да коригираме евентуални неточности в личната Ви информация. Също така имате право да получите копие на пълната лична информация, която съхраняваме за Вас.

19.   Период на съхранение

Съхраняваме Вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни, освен ако законът не изисква или разрешава по-дълъг срок.  

Ако желаете да се откажете от абонамента за този тип съобщения или за всички съобщения за марките на Diageo, моля, свържете се с нас на адрес: Privacy.Queries@diageo.com

20.   Разрешения относно портфолиото от марки

Ако сте дали общо разрешение да получавате съобщения за марките на Diageo (напр. давайки съгласието си да получавате новини и специални предложения по електронната поща за други висококачествени марки алкохол на Diageo), можете да получавате периодични съобщения за марки, за които не сте дали изричното си съгласие. Можете да намерите информация за много от марките, включени в портфолиото на Diageo, на адрес: www.diageobrands.com.

Възможно е периодично да Ви изпращаме съобщения за марки, които не са посочени на адрес: www.diageobrands.com (напр. нови марки). Препоръчваме Ви да посещавате периодично www.diageobrands.com, тъй като списъкът на включените марки се актуализира системно.

Давайки общото си съгласие да Ви изпращаме съобщения за нашите марки не означава, че ще получавате съобщения за всички марки на Diageo. Ще ви изпращаме съобщения само за марките, които преценим, че ще представляват особен интерес за Вас. Във всяко от получените съобщения ще имате възможност да заявите отказ от абонамента за съобщения за съответната марка и/или за всички съобщения за марките на Diageo.

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания във връзка с поверителността на личните данни, моля, свържете се с: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom или Privacy.Queries@diageo.com

21.   Връзки с уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки, препратки и съдържание от други уебсайтове извън нашия контрол. Моля, имайте предвид, че нямаме или имаме ограничен контрол на тези уебсайтове и нашата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ не е приложима за тях. Препоръчваме Ви да прочетете Декларациите за поверителност на личните данни и „бисквитките“ и Условията за използване на всички свързани, посочени или осъществяващи интерфейс с настоящия сайт уебсайтове, в които влизате.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се допълва от допълнителните задължителни правни изисквания в юрисдикциите, в които извършваме дейността си. Никакво съдържание от настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ или друго съдържание не създава или допълва евентуално право или претенция (независимо дали правна, справедлива или друга), която може да има физическо или юридическо лице по силата на закона или по друг начин срещу дружеството или трета страна или някой от съответните директори, длъжностни лица, служители, агенти или представители (наричани заедно „Групата на Diageo“), нито съществуването на настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ или нейното приложение не налага или добавя задължения или създава отговорност за Групата на Diageo към тези, които вече има по силата на закона.

©2017 Всички права запазени. Версия 9.8 от 2017 г.